TKT / Opinnot / T-79.179

Tämä on kevään 2004 kurssin kotisivu. Edellisten kurssien kotisivuja: kevät 2000, kevät 2001, kevät 2002, kevät 2003.

The English version of this course is T-79.231.

Teknillinen korkeakoulu - Tietojenkäsittelyteorian laboratorio

T-79.179 Rinnakkaiset ja hajautetut digitaaliset järjestelmät (3 ov)

Rinnakkaiset ja hajautetut järjestelmät ovat merkittävä tietokoneiden käyttökohde. Muun muassa tietoliikenteen yhteyskäytäntöjen, asiakas-palvelin-järjestelmien, sulautettujen järjestelmien ja prosessinohjauksen suunnittelijat tarvitsevat näkemystä rinnakkaisuudesta ja hajautuksesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Suunnittelussa törmätään vaikeisiin ajoitusongelmiin, joiden ratkaisemisessa on hyötyä järjestelmällisistä, formaaleista menetelmistä ja tehokkaista työkaluohjelmistoista.

Opintojakson tavoitteena on johdattaa opiskelija tuntemaan muutamia näiden järjestelmien mallinnuksessa ja analyysissä käytettyjä formalismeja ja menetelmiä. Luennot käsittelevät pääasiassa Petri-verkkojen, aikalogiikan ja prosessialgebran perusteita sekä niiden käyttöä. Lisäksi opintojaksoon liittyy laskuharjoituksia ja pakollisia kotitehtäviä, joissa harjoitellaan mallinusmenetelmiä ja esitellään teorian sovelluskohteita. Kotitehtävien ratkaisemisessa käytetään Tietojenkäsittelyteorian laboratoriossa kehitettyä korkean tason Petri-verkkojen Maria-analyysiohjelmistoa.

Yleistä

Kurssiesite
Keskusteluryhmä
opinnot.tik.rhj
Kurssin suorittaminen
5 pakollista kotitehtävää ja tentti.

Aineisto

Luentokalvot ja kotitehtävät ovat käytettävissä Free Software Foundationin julkaiseman GNU General Public Licensen ehdoilla. Lyhyesti se tarkoittaa, että aineistoa saa jakaa ja muokata vapaasti, kunhan lähdetiedostot ovat saatavilla.

Kotitehtävät

Kurssilla on viisi pakollista kotitehtävää, jotka arvostellaan. Koska kukin kotitehtävä on 10 pisteen arvoinen, jaossa on yhteensä 50 pistettä. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksytyn tenttisuorituksen sekä vähintään 25 kotitehtäväpistettä. Jos kotitehtäväpisteitä on paljon, ne vaikuttavat kurssista annettavaan arvosanaan korottamalla tentin hyväksyttyä arvosanaa enintään kahdella pykälällä. Tarkat pisterajat ilmoitetaan myöhemmin.

Kotitehtävien tulokset julkaistaan kurssin kotisivulla ja opinnot.tik.rhj-ryhmässä.

Kurssin läpäiseminen edellyttää hyväksytyn tenttisuorituksen lisäksi puolet kotitehtäväpisteistä eli 25 pistettä. Jos kotitehtävistä saa enemmän kuin 30 pistettä, tentin arvosana voi nousta enintään kahdella numerolla.

Kotitehtävät eivät ole ryhmätöitä. Yleisiä ratkaisuperiaatteita voi toki pohtia ryhmässä, mutta kukin palauttaa oman ratkaisunsa.

Kotitehtävä 1, 26.1.2004, palautus 9.2.2004 klo 14.00
Yksinkertainen asiakas–palvelin-järjestelmä: PDF, Postscript
Kotitehtävä 2, 2.2.2004, palautus 23.2.2004 klo 14.00
Turvallisuuskriittisen järjestelmän suunnitteleminen ja tarkistaminen: PDF, Postscript
Korjattu kotitehtävä 3, 1.3.2004, palautus 22.3.2004 klo 14.00
Liukuvan ikkunan yhteyskäytännön tarkistaminen: PDF, Postscript, modulaarinen verkko.
Kotitehtävä 4, 1.3.2004, palautus 29.3.2004 klo 14.00
Aikalogiikkaa ja korkean tason verkkoja: PDF, Postscript.
Kotitehtävä 5, 15.3.2004, palautus 19.4.2003 klo 14.00
Invarianttilaskentaa ja suorituskyvyn määrittämistä: PDF, Postscript, siirtymäjärjestelmä.

Maria-esimerkkejä

Eräät luennolla esitetyt korkean tason verkot ovat saatavissa Maria-ohjelmiston ymmärtämässä muodossa.

Lautturin ongelma
kaalinpää, vuohi ja susi
Vuorottelevan bitin yhteyskäytäntö
modulaarinen malli
Liukuvan ikkunan yhteyskäytäntö
modulaarinen malli 3. kotitehtävää varten
Pääsylippualgoritmi
n prosessin keskinäinen poissulkevuus jaetun muistin järjestelmässä)

Muita esimerkkejä

Dekkerin algoritmi TVT-muodossa
Katso myös, miten Maria tarkastaa LTL-kaavoja kytkiessään LSTS-malleja rinnan.

Tentti

Kursseilla T-79.179 ja T-79.231 on yhteinen tentti.


Marko Mäkelä

Valid HTML 4.01! Valid CSS!