T-79.144 Logiikka tietotekniikassa: perusteet

Ydinainesanalyysi

Tämän sivun sisältö on valikoitu aiemmin syksyllä 2004 suoritetusta ydinainesanalyysistä, jota on tehty Tietotekniikan osastolla.

Esitietovaatimukset

Kurssilla on seuraavat esitietovaatimukset:

Kurssi on esitietona kaikissa opintosuunnissa ja erityisesti tietojenkäsittelyteorian pää- ja sivuaineissa. Kurssin aihepiirillä on kytkentöjä esim. seuraaville kursseille:


Oppimistavoitteet

Kurssin suorittamisella hankittavat keskeiset tiedot ja taidot:

Ydinainesanalyysitaulukko

(Versio 8.12.2004)

SOVELTAMINEN YMMÄRTÄMINEN TIETÄMINEN
Ydinaines
Looginen kieli:
 • loogiset väittämät (termit, atomiset kaavat, kaavat ja lauseet)
 • konnektiivit
 • presedenssisäännöt
 • kvanttorien laajuus
 • muuttujien sidonta
Totuusjakelut ja struktuurit
Totuusmääritelmä ja mallin käsite
Tietämyksen esittäminen: määritelmien kirjoittaminen
Semanttinen taulu:
 • käyttö loogisten probleemojen ratkaisemiseen
 • vastaesimerkkien muodostaminen
Konjunktiivinen ja disjunktiivinen normaalimuoto, prenex-normaalimuoto: muunnossäännöt, eksistenssikvanttorien eliminointi
Ohjelmien oikeellisuus:
 • ehtolausekkeet
 • esi- ja jälkiehdot
Loogiset peruskäsitteet:
 • toteutuvuus
 • pätevyys
 • looginen seuraavuus ja ekvivalenssi
Semanttinen taulu:
 • ominaisuudet (virheettömyys ja täydellisyys)
 • systemaattinen taulu
Konjunktiivinen ja disjunktiivinen normaalimuoto: sievennysperiaatteita
Täydentävä
tietämys
Looginen kieli:
 • jäsennyspuut
Klausuulimuoto
Unifikaatio:
 • substituutiot
 • (yleisimmät) unifioijat
 • unifikaatioalgoritmi
Loogisten probleemojen ratkaiseminen resoluutiolla
Ohjelmien oikeellisuus:
 • invariantit
 • heikoimmat esiehdot
 • osittaisen oikeellisuuden päättelysäännöt
Konnektiivien keskinäinen määriteltävyys
Loogisten peruskäsitteiden väliset yhteydet
Prenex-normaalimuoto: eksistenssikvanttorien eliminointi
Laskennallinen vaativuus: keskeiset vaativuusluokat (P ja NP)
Tietämyksen esittäminen: rekursion problematiikka
Klassiset todistusjärjestelmät (Hilbert ja Suppes)
Herbrandin teoreema:
 • Herbrand-universumit
 • Herbrand-struktuurit
 • lause- ja predikaattilogiikan suhde
Resoluution virheettömyys ja täydellisyys
Erityis-
tietämys
Laskennallinen vaativuus:
 • Turing-koneet
 • päätösongelmat
Tietämyksen esittäminen:
 • täydellisten määritelmien kirjoittaminen
 • nimien yksikäsitteisyys ja kattavuus
Tukijoukkostrategia resoluutiossa
Laskennallinen vaativuus: reduktiot ja vaikeat ongelmat (NP-täydellisyys)
Ohjelmien täysi oikeellisuus

Ylläolevassa taulukossa on luokiteltu kurssilla opetettavaa ainesta kaksisuuntaisen mallin mukaisesti:


Minimiedellytykset

Kurssin suorittaminen arvosanalla 1 edellyttää seuraavien asioiden hallintaa:
Tomi Janhunen